Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Zriaďovacia listina

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
______________________________________________________________________________
Číslo: 2002/0009 88                                                      V Banskej Bystrici 1. apríla 2002


ZRIAĎOVACIA LISTINA
Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene

 

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61//2000 Z. z. o osvetovej činnosti a podľa §21 ods. 8 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

 

vydáva
zriaďovaciu listinu:

Názov organizácie:                 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Sídlo organizácie:                   Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen
Identifikačné číslo organizácie: 35987120
Forma hospodárenia:              príspevková orgarnizácia
Dátum zriadenia:                   1. apríla 1999


Čl.1
Poslanie a predmet činnosti

 1. Poslaním Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene (ďalej len „osvetové stredisko“)je na základe dobrovoľnosti záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievat‘ k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Detva, Krupina a Zvolen.

2. Osvetové stredisko zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že
a) sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky,
b) prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie,
c) vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,
d) vyhľadáva, ochraňuje a uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,
e) napomáha prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí,
f) umožňuje ľuďom napĺňat‘ ich voľný čas kultúrnymi aktivitami.

3. Osvetové stredisko spolupracuje s miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní
kultúrno-vzdelávacích aktivít v regióne pôsobenia.

 

Čl.2
Hospodárenie

1. Osvetové stredisko je príspevková orgnizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „zriaďovateľ“). Osvetové stredisko je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Osvetové stredisko je svojím rozpočtom zapojené na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý mu bude v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti zmluvou o prevode správy.
3. Osvetové stredisko hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
4. Osvetové stredisko môže vykonávat‘ podnikateľskú činnosť nad rámec vymedzeného poslania a predmetu hlavnej činnosti a to na základe žiadosti a v rozsahu stanovenom osobitným súhlasom zriaďovateľa.
Vykonávat‘ podnikateľskú činnosť môže až po splnení podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi a za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie svojej hlavnej činnosti.


Čl. 3
Štatutárny orgán

 Štatutárnym orgánom osvetového strediska je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovatelľ; vymenúva ho na základe výberového konania.

Čl. 4
Úprava vzťahov

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov osvetového strediska zostávajú zachované. Až do prechodu majetku štátu na zriaďovateľa zostáva tento majetok v správe osvetového strediska v rozsahu, v akom mu bol zverený doterajším vlastníkom. Práva a povinnosti vyplývajúce z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov sa spravujú zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších úzenmých celkov. Majetok, ktorý prechádza na zriaďovateľa, bude vymedzený v delimitačnom protokole.

Čl. 5
Organizačné usporiadanie

Organizačné usporiadanie osvetového strediska upravuje organizačný poriadok tejto príspevkovej organizácie, ktorý podlieha schváleniu zriaďovateľa.

 

Čl. 6
Doba zriadenia

Osvetové stiedisko sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl.7
Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti čl. XVII zákona č. 416/2001 Z. z. stráca platnosť Zriaďovacia listina Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene č. 99/016994 z 22. marca 1999 vydaná Krajským úradom v Banskej Bystrici.

Čl. 8
Učinnosť

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnost‘ 1. apríla 2002.

 


Prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

 

 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

_______________________________________________________________________________
Číslo: 1508/2005/OKU                                  V Banskej Bystrici 18. marca 2005


DODATOK č. 1
k zriaďovacej listine
Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa rnení a doplňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, podľa § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

vydáva
DODATOK č. 1,

ktorým sa zriaďovacia listina Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene č. 2002/000988 z 1. apríla 2002 dopĺňa takto:


I.

V článku 1 Poslanie a predmet činnosti odsek 2 sa dopÍňa písmeno g, ktoré znie:
g) vykonáva edičnú a publikačnú činnost‘.

II.

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny č. 2002/000988 z 1. apríla 2002 zostávajú v platnosti nezmenené.

III.

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnost‘ 1. apríla 2005.


prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc.
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

 

 

 


BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

_______________________________________________________________________________

Čĺslo: 6100/2007/0RK1-4 V Banskej Bystrici 17. októbra 2007


DODATOK č. 2
k zriaďovacej listine
Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2000 Z.
z. o osvetovej činnosti, podľa § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov


vydáva

DODATOK č. 2,

ktorým sa zriaďovacia listina Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene č. 2002/000988 z 1. apríla 2002 v znení dodatku č. 1 z 18. marca 2005 mení a dopĺňa takto:

V článku 1 Poslanie a predmet činnosti sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:

4. Osvetové stredisko s cieľom napĺňať hlavné poslanie a predmet činnosti organizuje kurzy, školenia a semináre, výstavy, súťaže, prehliadky, festivaly, komponované programy, scénické prezentácie, tvorivé dielne a iné formy aktivít.

V článku 2 Hospodárenie odsek 2 sa mení a znie:

2. Osvetové stredisko je svojím rozpočtom zapojené na rozpočet zriaďovateľa a hospodári
s majetkom, ktorý je vedený v účtovnej a operatívnej evidencii. Majetok osvetového strediska je
tvorený vecne a finančne vymedzeným majetkom v Protokole o zverení majetku
Banskobystrického samosprávneho kraja do správy a majetkom nadobudnutým vlastnou
činnosťou osvetového strediska.

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny č. 2002/000988 z 1. apríla 2002 v znení dodatku č.1 z 18. marca 2005 zostávajú v platnosti nezmenené.

III.

Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

 

Milan Murgaš
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


6271244

Úvodná stránka