Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy IV. kategória

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

umelecký prednes mládeže

 

IV. kategória:

Žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl,  5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych  gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

 

Organizátor: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Termín a miesto konania:

9. apríla 2019 o 8.30 hod., Zvolen – zámok (obradná sieň)

 

Podmienky účasti:

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Súťažiaci prednesie  text naspamäť a predloží ho  hodnotiacej porote. Súťaž sa uskutoční osobitne  v kategórii poézia a osobitne  v kategórii próza. Časový limit - umelecký prednes poézie 8 min., prózy 10 min. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 

Priebeh súťaže:

Podľa vlastného uváženia odporúčame uskutočniť školské/okresné kolá. Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť víťazi školských/okresných kôl (max. traja v každej kategórii).

 

Záväzný termín prihlásenia súťažiacich do 15. marca  2019 na adrese:

Podpolianske osvetové stredisko

Marianna Krahulcová

Bystrický rad č. 1, 960 26  Zvolen

Tel.:045/ 533 16 59, e-mail: marianna.krahulcova@osvetazvolen.sk

 

Hodnotenie súťaže:

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže. V okresoch, kde sa konajú okresné súťaže, prihlásia víťazov organizátori okresných kôl.

Víťazi regionálneho kola postúpia do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň.

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy

65. Hviezdoslavov Kubín je na www.nocka.sk.   (Národné  osvetové centrum – garant HK).

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

V kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

Dramaturgická príprava predlohy

 • vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora,
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita a objavnosť predlohy,
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,
 • rozbor, členenie a úprava predlohy,
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,
 • aktuálny výklad recitovaného textu;

 

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,
 • hlasová a rečová technika recitátora,
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

 

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním,
 • presvedčivosť interpretácie,
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti,
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


6394728

Úvodná stránka