Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

Kolektívna zmluva

V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), § 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany

 

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

zastúpené PhDr. Igorom Danihelom, riaditeľom POS

a

Základná odborová organizácia pri Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene

zastúpená Vierou Pešatovou, predsedníčkou ZV

uzatvárajú túto

 

KOLEKTÍVNU ZMLUVU

 

na rok 2016 - 2020

 

Časť I

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

Cieľom tejto Kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

 

Článok 2

Touto Kolektívnou zmluvou sa upravujú:

- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán

- pracovnoprávne vzťahy

- platové podmienky

- sociálna oblasť

 

Článok 3

Táto Kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

 

Časť II

Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy

Článok 4

Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov, vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

 

Článok 5

Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Zároveň bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov ZO ako aj jej členov.

 

Článok 6

Zamestnávateľ bezplatne poskytne na činnosť ZO priestory na pracovisku, vrátane ich vybavenia, pre organizačnú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť.

 

Článok 7

Na vykonávanie odborárskych funkcií, na účasť na odborových schôdzach, konferenciách, zjazdoch a odborárskych aktivitách poskytne zamestnávateľ zamestnancom voľno v nevyhnutnom rozsahu s náhradou platu po predchádzajúcom dohovore so zamestnávateľom. Rovnako poskytne voľno v nevyhnutnom rozsahu na vykonávanie administratívnych a technických prác, spojených s výkonom odborárskych záležitostí. ZO sa zaväzuje, že takáto  činnosť nebude mať negatívny dopad na plnenie pracovných povinností.

 

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy so zamestnancom v zmysle § 131 ods.3 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení bude vykonávať zrážky z platu zamestnanca – členský príspevok závodnému výboru.

 

Časť III

Pracovnoprávne vzťahy

Článok 9

ZO uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov  a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny.

 

Článok 10

Pracovný čas je maximálne 37,5 hodín týždenne. Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút a nezapočítava sa do pracovného času. Prestávku na odpočinok a jedlo môžu zamestnanci čerpať v časovom rozmedzí od 11.00 do 13.00 hod.   

                                                                                                           

Článok 11

Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka šesť týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

 

Článok 12

Zamestnávateľ poskytne deň pracovného voľna s náhradou mzdy pre zamestnancov :

1. Jeden pracovný deň pred veľkonočnými sviatkami

2. Jeden pracovný deň pred vianočnými sviatkami

 

Časť IV

Platové podmienky

Článok 13

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odmenu v zmysle § 20 Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%  odchodné vo výške  2 - násobku jeho priemerného mesačného zárobku.

 

Článok 14

V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov  zamestnávateľ podľa uzatvorenej zamestnávateľskej zmluvy v zmysle § 58 Zákona 650/2004 Z.z., umožní účasť zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v zmysle zásad Doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Článok 15

V prípade poskytnutia náhradného voľna za vykonanú prácu nadčas  poskytne zamestnávateľ zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu práce nadčas 1 hodinu pracovného voľna.

 

Článok 16

Zamestnávateľ poskytne náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa § 8 ods. 2  Zákona NR SR č.462/2003 Z.z. od prvého dňa do desiateho dňa vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

Časť V

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Článok 17

V súlade s ustanovením § 147 ZP, bude zamestnávateľ vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu.

 

Článok 18

Zamestnávateľ vykoná za účasti zástupcov ZV 1x za rok verejnú komplexnú previerku bezpečnosti práce a zabezpečí odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne.

 

Článok 19

Zamestnávateľ zabezpečí vybavenie zamestnancov ochrannými prostriedkami, adekvátnymi k ich pracovnej náplni  a eliminujúcimi možné ohrozenie.

 

Článok 20

Zamestnávateľ zabezpečí vybavenie náhrady škody za pracovný úraz alebo chorobu z povolania do 30 dní odo dňa, kedy sa o výške škody dozvedel.

 

Časť VI

Sociálna oblasť

Článok 21

Na plnenie úloh v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov, uvedených v čl. 3 tejto Zmluvy sa povinne zriaďuje v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v znení neskorších doplnkov účelový sociálny fond. SF bude nárokovaný v návrhu rozpočtu organizácie vo výške minimálne 1,5 % objemu mzdových prostriedkov.

 

Článok 22

Zamestnanec má nárok na stravný lístok za každý odpracovaný deň počas pracovného týždňa a taktiež  mimo rozvrhu pracovných zmien.

Zamestnancovi bude poskytnutá stravovacia poukážka za každý odpracovaný deň /preukázateľná pracovná doba nad 4,0 hod./.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na závodné stravovanie sú pohyblivé a v zmysle cenovej kalkulácie sú hradené nasledovne:

- cena stravného lístku je              3,50- €

- príspevok zamestnávateľa 55%   1,92 €

- príspevok zo SF                         0,58 €

- zamestnanec si hradí                 1,- €

 

Časť VII

Záverečné ustanovenie

Článok 23

Táto Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od jej podpísania oboma zmluvnými stranami a platí do uzatvorenia a schválenia novej Zmluvy.

 

Článok 24

Pri príprave zmluvy na ďalšie obdobie si zúčastnené strany navzájom poskytnú všetky dostupné sociálno-ekonomické informácie.

 

Článok 25

Zamestnávateľ zabezpečí do 15 kalendárnych dní od podpísania tejto Zmluvy, aby jeden exemplár zmluvy bol na ekonomickom oddelení.

 

Článok 26

Táto Zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany. Obe strany sú si vedomé toho, že ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by boli v rozpore z platnými právnymi predpismi sú neplatné.

 

Článok 27

Zmluvné strany budú pri zmenách alebo dodatkoch k Zmluve postupovať ako pri jej uzatváraní. Návrh na zmenu alebo dodatok k tejto Zmluve môže podať ktorákoľvek zmluvná strana a to v písomnej forme. Druhá strana do 15 kalendárnych dní od obdržania návrhu na zmenu alebo dodatku k Zmluve na predložený návrh písomne odpovie.

 

Zvolen 17.12.2015

 

                                  Viera Pešatová                                                           PhDr. Igor Danihel

                                 predseda ZV OZ                                                              riaditeľ POS     

  

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2016 - 2020

 

Dodatok č.1

 

Časť III

Článok 11

Základná výmera dovolenky je päť týždňov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme.

Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Zamestnanci POS majú možnosť čerpať najviac 10 pracovných dní nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok najdlhšie do konca apríla (30.04.) nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých prevádzkových dôvodov alebo pre dôležité prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ umožní čerpanie dovolenky do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

 

 

Časť IV

Článok 14

V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov  zamestnávateľ podľa uzatvorenej zamestnávateľskej zmluvy v zmysle § 58 Zákona 650/2004 Z.z., umožní účasť zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v zmysle zásad Doplnkového dôchodkového sporenia (DDS).

 Výška príspevku zamestnávateľa na DDS sa zvýši z 6,64 € na 10,- € mesačne. Ak výška príspevku zamestnanca na DDS bude nižšia ako 10,- €, zamestnávateľ poskytne príspevok na DDS vo výške príspevku zamestnanca.

V prípade prerušenia účasti poistenca na DDS, neprispieva ani zamestnávateľ. Zamestnávateľ doplatí svoje príspevky za čas prerušenia účasti poistenca na DDS v prípade, ak svoje príspevky doplatí aj zamestnanec.

 

Časť VI

Článok 22

Zamestnanec má nárok na stravný lístok za každý odpracovaný deň počas pracovného týždňa a taktiež  mimo rozvrhu pracovných zmien.

Zamestnancovi bude poskytnutá stravovacia poukážka za každý odpracovaný deň /preukázateľná pracovná doba nad 4,0 hod./.

Na základe opatrenia č.148/2018 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách sa menia sumy stravného pre všetky časové pásma. Z uvedeného vyplýva minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov organizácie.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na závodné stravovanie v zmysle cenovej kalkulácie sú hradené nasledovne:

- cena stravného lístku je                  4,- €

- príspevok zamestnávateľa 55%       2,20 €

- príspevok zo SF                             0,80 €

- príspevok zamestnanca                  1,- €

 

 

Platnosť dodatku nadobúda účinnosť od 1. 6. 2018

Zvolen, 31. mája 2018

 

 

 Viera Pešatová                                                     PhDr. Igor Danihel

      predseda ZV OZ                                                        riaditeľ POS     

 

                                   


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


6394723

Úvodná stránka