Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

63. Hviezdoslavov Kubín 2017 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy IV. kategória

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

vyhodnotenie regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

 

IV. KATEGÓRIA

Poézia:

1. Janka ĎURICOVÁ, Súkromné konzervatórium Pink Harmony Zvolen

    - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Miroslav IŠTVÁN, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

3. Daniela MOŠKOVÁ, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

 

Próza:

1. Belinda RAŠNEROVÁ, SSUŠ Zvolen - postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

2. Radka AUXTOVÁ, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

3. Ažbeta BIALIKOVÁ, Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen

 

umelecký prednes mládeže

IV. kategória:

mládež stredných škôl,  5. - 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Termín a miesto konania:

5. apríla 2017 o 9.00 hod., Zvolen - zámok (obradná sieň)

 

Podmienky účasti:

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Súťažiaci prednesie  text naspamäť a predloží ho  hodnotiacej porote. Súťaž sa uskutoční osobitne  v kategórii poézia a osobitne  v kategórii próza. Časový limit - umelecký prednes poézie 8 min., prózy 10 min. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 

Priebeh súťaže:

Podľa vlastného uváženia odporúčame uskutočniť školské/okresné kolá.

Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť víťazi školských/okresných kôl (max. traja v každej kategórii).

 

Hodnotenie súťaže:

 

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.

V okresoch, kde sa konajú okresné súťaže, prihlásia víťazov organizátori okresných kôl.

Víťazi regionálneho kola postúpia do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň.

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy

63. Hviezdoslavov Kubín je na

http://www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

(Národné  osvetové centrum - garant HK).

Hodnotiace kritériá

Dramaturgická príprava predlohy

 • vhodnosť výberu textu k veku a typu recitátora
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
 • originalita a objavnosť predlohy
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu
 • rozbor, členenie a úprava predlohy
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu
 • aktuálny výklad recitovaného textu

 

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu
 • hlasová a rečová technika recitátora
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese

 

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním
 • presvedčivosť interpretácie
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu

 

webygroup

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

podrobný kalendár


5003375

Úvodná stránka