Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

64. Hviezdoslavov Kubín 2018 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy IV. kategória

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

umelecký prednes mládeže

IV. kategória:

Žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl,  5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych  gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).

 

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

 

Termín a miesto konania:

10. apríla 2018 o 9.00 hod., Zvolen – zámok (obradná sieň)

 

Podmienky účasti:

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Súťažiaci prednesie  text naspamäť a predloží ho  hodnotiacej porote. Súťaž sa uskutoční osobitne  v kategórii poézia a osobitne  v kategórii próza. Časový limit - umelecký prednes poézie 8 min., prózy 10 min. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 

Priebeh súťaže:

Podľa vlastného uváženia odporúčame uskutočniť školské/okresné kolá.

Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť víťazi školských/okresných kôl (max. traja v každej kategórii).

 

Záväzný termín prihlásenia súťažiacich do 22. marca  2018 na adrese:

Podpolianske osvetové stredisko

Mgr. Katarína Špaldoňová

Bystrický rad č. 1, 960 26  Zvolen

Tel.: 045/ 533 16 59

e-mail: katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk

 

Hodnotenie súťaže:

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže. V okresoch, kde sa konajú okresné súťaže, prihlásia víťazov organizátori okresných kôl.

Víťazi regionálneho kola postúpia do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň.

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy

64. Hviezdoslavov Kubín je na

http://www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

(Národné  osvetové centrum - garant HK).

 

KRITÉRIA HODNOTENIA:

V kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

 

Dramaturgická príprava predlohy

 • vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora,
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita a objavnosť predlohy,
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,
 • rozbor, členenie a úprava predlohy,
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,
 • aktuálny výklad recitovaného textu;

 

Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,
 • hlasová a rečová technika recitátora,
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

 

Pôsobivosť prednesu na poslucháča

 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním,
 • presvedčivosť interpretácie,
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti,
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

webygroup

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

podrobný kalendár


5206931

Úvodná stránka