Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

64. Hviezdoslavov Kubín 2018 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy I. – III. kategória

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

VÍŤAZI REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

I. - III. kategória

 

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Termín a miesto konania:

11. apríla 2018, CVČ Domino Zvolen

 

I.  kategória

Poézia:

1. Lucia PIVARČIOVÁ, ZŠ M. Rázusa, Zvolen – postup do krajského kola

                                                                   Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Barbora BALÁŽOVÁ, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

3. Peter PAŠEŇ, ZŠ O. Mieru, Detva

 

Próza:

1. Nikola MELICHEROVÁ, ZŠ s MŠ Hriňová - postup do krajského kola

                                                               Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Dorota VACULČIAKOVÁ, ZŠ s MŠ Kováčová

3. Petra BERNOLÁKOVÁ, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce

 

II. kategória

Poézia:

1. Charlotte ŠAŠKIEVIČOVÁ, ZŠ J. Alexyho, Zvolen - postup do krajského kola

                                                                             Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Katarína TURISOVÁ, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

3. Zlatica AĽAKŠOVÁ, ZŠ s MŠ Senohrad

 

Próza:

1. Oliver KAZDA, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen -  postup do krajského kola

                                                                 Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Maroš IZÁK, SŠ Dudince

3. Ján KRAHULEC, ZŠ sv. D. Savia, Zvolen

 

III. kategória

Poézia:

1. Barbora HAULÍKOVÁ, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen - postup do krajského kola

                                                                     Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Paulína PÚPALOVÁ, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

3. Kristína KOVÁČOVÁ, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce

 

Próza:

1. Jakub Sebastián BARJAK, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen - postup do krajského kola

                                                                            Sládkovičova Radvaň B. Bystrica

2. Simona HALÁKOVÁ, ZŠ Nám. Mládeže, Zvolen

3. Aleš DENDIŠ, ZŠ E.M. Šoltésovej, Krupina

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy 

 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018 - organizačný poriadok

www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

V kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

 

 • Dramaturgická príprava predlohy
 • vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora,
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita a objavnosť predlohy,
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,
 • rozbor, členenie a úprava predlohy,
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,
 • aktuálny výklad recitovaného textu;

 

 • Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora
 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,
 • hlasová a rečová technika recitátora,
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

 

 • Pôsobivosť prednesu na poslucháča
 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním,
 • presvedčivosť interpretácie,
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti,
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

V kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie:

 

 • DRAMATURGIA
 • vhodnosť témy a predlohy pre kolektív (vek, sociálne a kultúrne zázemie, špecifickosť kolektívu),
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita, novosť a objavnosť predlohy,
 • spracovanie literárnej predlohy do scenára (rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy; vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu; vystihnutie aktuálnosti obrazov, myšlienok či formy textu; členenie na party),
 • uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára,
 • harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári,
 • pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára,
 • aktuálnosť predlohy a scenára,
 • dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári;

 

 •  JAVISKOVÉ STVÁRNENIE
 • jasnosť a cieľ režijnej koncepcie,
 • zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov,
 • členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie,
 • hlasová a výrazová úroveň interpretov (technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru; čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru; charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru; tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu),
 • pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie (charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme a dramaturgicko-režijnému cieľu; pohybová úroveň a technika interpretov, realizácia jazykových a choreografických foriem),
 • výtvarné spracovanie inscenácie (výber, charakter a funkčnosť hmotného – výtvarného materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a k dramaturgicko – režijnej koncepcii; estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii, výtvarný štýl inscenácie; pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť),
 • koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek;

 

 •  ZAMERANOSŤ NA DIVÁKA
 • komunikatívnosť inscenácie s divákom,
 • súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii,
 • originálnosť a jedinečnosť inscenácie.

 

webygroup

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

podrobný kalendár


5599980

Úvodná stránka