Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

64. Hviezdoslavov Kubín 2018 - regionálna súťaž v prednese poézie a prózy I. – III. kategória

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

umelecký prednes mládeže

I. - III. kategória:

umelecký prednes detí:

I. kategória:  žiaci 2. -  4. ročníka základných škôl (ZŠ) a základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov,

II. kategória:  žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov,

III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a  2. – 4. ročníka osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov.

 

Organizátor:

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Termín a miesto konania:

11. apríla 2018 o 9.00 hod., CVČ Domino, Bela IV. č.1567/6 (Farkaška) Zvolen

Podmienky účasti:

Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. Súťažiaci prednesie  text naspamäť a predloží ho  hodnotiacej porote. Súťaž sa uskutoční osobitne  v kategórii poézia a osobitne  v kategórii próza.

Časový limit

pre I. a II. kategóriu:

– umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

– umelecký prednes prózy maximálne 6 minút,

 

pre III. kategóriu:

– umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,

– umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.

V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese.

 

Priebeh súťaže:

Podľa vlastného uváženia odporúčame uskutočniť školské/okresné kolá.

Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť víťazi školských/okresných kôl (max. traja v každej kategórii).

Záväzný termín prihlásenia súťažiacich pre CVČ do 22. marca 2018 na adresu:

Podpolianske osvetové stredisko

Mgr. Katarína Špaldoňová

Bystrický rad č. 1, 960 26  Zvolen

Tel: 045/ 5331659

E-mail: katarina.spaldonova@osvetazvolen.sk

 

Hodnotenie súťaže:

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.

V okresoch, kde sa konajú okresné súťaže, prihlásia víťazov organizátori okresných kôl.

Víťazi regionálneho kola postúpia do krajskej súťaže Sládkovičova Radvaň.

 

Kompletný organizačný poriadok celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy 

 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018 - organizačný poriadok

www.nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

V kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

 

 • Dramaturgická príprava predlohy
 • vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora,
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita a objavnosť predlohy,
 • správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,
 • rozbor, členenie a úprava predlohy,
 • vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,
 • aktuálny výklad recitovaného textu;

 

 • Tvorivosť a osobnostný prístup recitátora
 • schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora,
 • schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu,
 • hlasová a rečová technika recitátora,
 • originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania,
 • tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami,
 • funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov,
 • výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,
 • miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

 

 • Pôsobivosť prednesu na poslucháča
 • zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním,
 • presvedčivosť interpretácie,
 • pôsobenie recitátora ako osobnosti,
 • originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

V kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie:

 

 • DRAMATURGIA
 • vhodnosť témy a predlohy pre kolektív (vek, sociálne a kultúrne zázemie, špecifickosť kolektívu),
 • myšlienková a umelecká náročnosť predlohy,
 • originalita, novosť a objavnosť predlohy,
 • spracovanie literárnej predlohy do scenára (rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy; vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu; vystihnutie aktuálnosti obrazov, myšlienok či formy textu; členenie na party),
 • uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára,
 • harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári,
 • pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára,
 • aktuálnosť predlohy a scenára,
 • dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári;

 

 •  JAVISKOVÉ STVÁRNENIE
 • jasnosť a cieľ režijnej koncepcie,
 • zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov,
 • členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie,
 • hlasová a výrazová úroveň interpretov (technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru; čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru; charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru; tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu),
 • pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie (charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme a dramaturgicko-režijnému cieľu; pohybová úroveň a technika interpretov, realizácia jazykových a choreografických foriem),
 • výtvarné spracovanie inscenácie (výber, charakter a funkčnosť hmotného – výtvarného materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a k dramaturgicko – režijnej koncepcii; estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii, výtvarný štýl inscenácie; pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť),
 • koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek;

 

 •  ZAMERANOSŤ NA DIVÁKA
 • komunikatívnosť inscenácie s divákom,
 • súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii,
 • originálnosť a jedinečnosť inscenácie.

 

webygroup

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

podrobný kalendár


5207019

Úvodná stránka