Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Podpolianske osvetové stredisko
http://www.vucbb.sk

XXXIII. ročník Štúrov Zvolen – celoslovenská súťaž v rétorike

XXXIII. ŠTÚROV ZVOLEN

celoslovenská súťaž v rétorike

ilustračný obrázok

Propozície súťaže

 

Vyhlasovateľ

Mesto Zvolen 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Organizátor

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

 

Spoluorganizátori

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen

 

Termín a miesto konania

04. - 05. 06. 2019,  Zvolen

 

Charakteristika a poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

 

Riadenie súťaže:

Súťaž je organizovaná na úrovni:

  • školské kolá - organizujú školy,
  • obvodné  kolá - organizujú školské zariadenia /CVČ/,
  • regionálne/krajské kolá - organizujú osvetové strediská,
  • celoslovenské kolo – organizuje POS vo Zvolene.

 

Podmienky účasti:

Do celoslovenského kola postupuje víťaz  /jeden/ regionálneho/krajského kola v jednotlivých kategóriách. Účastník celoslovenskej súťaže musí absolvovať všetky postupové kolá, teda aj regionálne kolo, z ktorého za viaceré okresy postupuje len víťaz regionálnej súťaže.

 

Členenie súťaže:

 

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:

I.   kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií

II.  kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií

III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených

                     a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

 

Priebeh súťaže:

I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií/

Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov.

Čas na prípravu: 15 minút

Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu

 

II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií/

a/ doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha

b/ vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia rečníckeho žánru

Čas na prípravu: 15 minút

Čas na prednes: 3 – 5 minút

 

III. kategória: /žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií/

a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad

b/ vyžrebovaná téma  – slávnostný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav

Čas na prípravu: 15 minút

Čas na prednes: 3 – 5 minút

 

Hodnotenie súťaže:

Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.

Odborná porota je zložená z odborníkov /pedagógov/ zo všetkých stupňov škôl /základných, stredných, vysokých/. Berie do úvahy kritériá hodnotenia súťaže. Po ukončení každého postupového kola vypracuje predseda v príslušnej kategórii v spolupráci s organizátorom súťaže písomné vyhodnotenie podujatia.

 

Ocenenie:

- 1. – 3. cena v každej kategórii

- Cena primátorky mesta Zvolen

- Cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

- Cena Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene

 

Finančné zabezpečenie súťaže:

Náklady, spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor súťaže z finančných prostriedkov, určených na tento účel v rozpočte vyhlasovateľov a organizátorov súťaže /Mesto Zvolen, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, POS vo Zvolene/.

Pozvaným účastníkom celoslovenského kola súťaže /súťažiaci a jeden pedagogický dozor/ budú hradené náklady, spojené s účasťou v zmysle platných predpisov a v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov.

 

Podmienkou účasti je zaslanie záväznej prihlášky najneskôr do 10. 05. 2019 na adresu:

Podpolianske osvetové stredisko

Bystrický rad č. 1

960 26  Zvolen

erika.zigova@osvetazvolen.sk, www.osvetazvolen.sk,   045/533 16 59

 

Prihlášky zaslané po 10. 05. 2019  nebudú organizátori z organizačných dôvodov akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a uviesť požiadavku na ubytovanie /žiadam - nežiadam/. Organizátor hradí účastníkovi /súťažiaci, pedagogický dozor/ ubytovanie a stravu. Cestovné náklady neprepláca.

Na  základe prihlášky  organizátor zašle víťazom postupového kola a pedagogickému dozoru pozvánku a organizačné pokyny.

Kritériá hodnotenia súťažiacich

I. kategória

 

1. Hodnotí sa ústny súvislý jazykový prejav zo stránky obsahu a formy

a/ obsahová správnosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť a pravdivosť

b/ myšlienková nadväznosť

c/ výrazová súvislosť, ucelenosť

d/ gramatická presnosť a správnosť výrazov

e/ výslovnosť, prízvuk, dôraz, intonácia, tempo

f/ celkové vystupovanie /neverbálna komunikácia/.

2. Druh reprodukcie

a/ podrobná: žiak/žiačka reprodukuje vzor, pričom dodržiava jeho kompozíciu a štylizáciu.

    Ide o skrátenie textu s malými odchýlkami v štylizácii.

b/ stručná: žiak/žiačka musí odlišovať hlavné od vedľajšieho, zostručňovanie je spojené

    so štylizačnou úpravou s menšími zásahmi do celkovej stavby textu

c/ voľná: žiak/žiačka rozpráva dej prečítaného textu podrobnejšie svojimi slovami,

    využíva primeranú slovnú a vetnú synonymiu

d/ kombinovaná: miestami ide o podrobnú a miestami o voľnú reprodukciu, zaraďuje citácie.

3. Dodržanie časového limitu.

4. Spôsob vlastného uvedenia textu.

5. Jednoznačné vypointovanie konca príbehu.

 

Kritériá hodnotenia rečníckych prejavov

II. a III.  kategória

1. Obsah a kompozícia 

a/ originalita spracovania témy

b/ dodržanie myšlienkovej línie k pointe (logická nadväznosť textu)

c/ presvedčivosť prejavu – osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov

   (rečnícka  otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, prirovnanie, gradácia  atď.).

2. Prednes

a) prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz)

b) spisovná výslovnosť, artikulácia, práca s dychom.

3. Celkový dojem

a) vzhľad a úprava zovňajšku

b) postoj, kontakt s publikom

c) mimika, gestikulácia.


 

webygroup

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

podrobný kalendár


5973377

Úvodná stránka